Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Telefon:

+387 (0)35 258-083

Laboratorij:

+387 (0)35 258-085

Finansije:

+387 (0)35 258-081

Fax:

+387 (0)35 258-089

Email:

tzgit@bih.net.ba

GRAĐEVINSKI INSTITUT TUZLA
Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Tijelo za certificiranje


Šta je certificiranje? 


 

Certificiranje je procedura kojom treća strana daje pismenu garanciju da je neki proizvod, proces ili usluga usklađen sa postavljenim zahtjevima.

 

Tijelo za certificiranje Instituta GIT je od Instituta za akreditiranje BiH akreditovano po standardu BAS EN ISO/IEC 17065, čime mu je priznato da je kompetentno i pouzdano za obavljanje aktivnosti certificiranja građevinskih proizvoda.

 

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje građevinskih proizvoda Instituta GIT je da na način kojim će ispuniti zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17065, kao i relevantne naredbe i standarde struke zadovolji potrebe i očekivanje kupaca u oblasti certificiranja sljedećih građevinskih materijala:

 

Certifikacione šeme


CŠ-01
Cement i
zidarski cement
BAS EN 197-1; BAS EN 197-2;
BAS EN 14216; BAS CR 14245;
BAS EN 14647; BAS EN 413-1;
CŠ-02
Elementi za zidanje
od gline
BAS EN 771-1
CŠ-03
Elementi za zidanje
od betona
BAS EN 771-3
CŠ-04
Elementi za zidanje
od porastog betona
BAS EN 771-4
CŠ-05
Beton
BAS EN 206-1;
BAS EN 206-1/A1;
BAS EN 206-1/A2
CŠ-06
Agregati za
Beton
BAS EN 12620+A1
CŠ-07
Agregati za bitumenske mješavine i
tretiranje površina za ceste, aerodrome i
druge saobraćajne površine
BAS EN 13043
CŠ-08
Agregati za nevezane i hidraulički vezane
materijale za primjenu u izvođenju radova
niskogradnje i izgradnje cesta
BAS EN 13242+A1
CŠ-09
Termoizolacioni proizvodi za zgrade
Fabrički izrađeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS)
BAS EN 13163; BAS EN 13172
CŠ-10
Termoizolacioni proizvodi za zgrade
Fabrički izrađeni proizvodi od
mineralne vune (MW)
BAS EN 13163; BAS EN 13162;
CŠ-11
Malter
BAS EN 998-2
CŠ-12
Elementi za zidanje od silikatne opeke
BAS EN 771-2
CŠ-13
Dodaci betonu, maleteru i injekcionim masama
BAS EN 934-1; BAS EN 934-2;
BAS EN 934-3; BAS EN 934-4;
BAS EN 934-5; BAS EN 934-6;
 

Izjava o politici kvaliteta u Tijelu za certificiranje građevinskih proizvoda

Usvojena politika kvaliteta Tijela za certificiranje garantira da su organizacione i ispitne aktivnosti planirane, nadzirane i provedene u skladu sa odgovarajućim procedurama, radnim uputstvima i standardima, te da se provode i zadovoljavaju odredbe i obaveze iz ugovora sačinjenog sa akreditacionim tijelom.

Institut GIT d.o.o. Tuzla ima Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda. Tijelo za certificiranje ima certifikat od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, kojim mu je priznato da je kompetentno i pouzdano za obavljanje aktivnosti certificiranja građevinskih proizvoda prema evropskom standardu BAS EN ISO/IEC 17065.

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje građevinskih
proizvoda Instituta GIT je da na način kojim će ispuniti zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17065, kao i relevantne naredbe i standarde struke zadovolji potrebe i očekivanje kupaca u oblasti certificiranja građevinskih materijala. Tijelo za certificiranje Instituta GIT svoje usluge stavlja na raspolaganje svim podnosiocima zahtjeva čije djelatnosti spadaju u njegov djelokrug certificiranja.
Politika kvaliteta Tijela za certificiranje je sadržana u politici kvaliteta Instituta GIT, a njena osnovna opredjeljenja su:

Pružanje kvalitetnih usluga certificiranja proizvoda koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve naručilaca, zahtjeve standarda specificiranih u okviru    svake procedure za ispitivanje proizvoda i standarda BAS EN ISO/IEC 17065. Tijelo za certificiranje će kao treća strana vrednovati usklađenost proizvoda    isključivo prema zahtjevima određenog sistema certificiranja. Tijelo za    certificiranje ima specificirane sve standarde, naredbe i ostale relevantne zahtjeve za uzorkovanje, ispitivanje i vrednovanje, a koji čine sastavni dio    primjenjenog sistema certificiranja. Poslove ispitivanja povjerilo je (podugovorilo) sa akreditovanom Laboratorijom Instituta GIT. O tome su sačinjeni sporazumi koji obuhvataju prava i obaveze, uključujući i povjerljivost.

Politika i procedure prema kojima Tijelo za certificiranje radi i njima upravlja nisu diskriminacione i provode se na nediskriminacioni način. Procedure ne sadrže zahtjeve koji bi sprečavali ili ograničavali pristup podnosiocima zahtjeva, osim onih zahtjeva utvrđenih u standardu BAS EN ISO/IEC 17065 i odgovarajućim standardima za ispitivanje konkretnih građevinskih materijala i konstrukcija.

Tijelo za certificiranje ograničava svoje zahtjeve, vrednovanje i odluku o certificiranju na pitanja koja se odnose isključivo na preuzeto područje certificiranja.

Tijelo za certificiranje je povjerljivo, objektivno i nepristrasno, odgovorno za    odluke koje se odnose na odobravanje, održavanje, proširivanje i suspenziju i opoziv certificiranja. Tijelo za certificiranje ima procedure za rješavanje    prigovora i žalbi koji potiču od dobavljača ili drugih strana o postupanju sa    certificiranjem. Tijelo za certificiranje ne daje savjete i ne pruža    konsultantske usluge podnosiocima zahtjeva za certificiranje, kao što su načini rješavanja pitanja koja predstavljaju prepreke za zahtijevano    certificiranje.

Permanentno i sistematski radimo na unapređivanju kvaliteta naših usluga kroz stalno osposobljavanje i edukaciju osoblja koje radi na vrednovanju proizvoda i donošenju odluka o certificiranju.
 
Politika Tijela za certificiranje
  • Certificiranje građevinskih proizvoda za koje je propisano obavezno certificiranje
  • Pružanje kvalitetnih usluga certificiranja proizvoda koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve naručilaca i zahtjeve standarda specificiranih u okviru svake procedure za ispitivanje proizvoda i standarda BAS EN ISO/IEC 17065
  • Kvalitet usluga i zadovoljstvo naručilaca usluga i ostalih zainteresovanih strana je primarno poslovno opredjeljenje
  • Kriteriji prema kojima se proizvodi vrednuju su specificirani standardima, naredbama i pravilnicima i TC se jedino toga pridržava
  • TC je organizaciono i finansijski nezavisno, tako da niko unutar ili izvan Instituta GIT ne može uticati na odluke certificiranja
  • Saradnja sa drugim tijelima za certificiranje iz iste branše
  • Učešće u zajedničkim ispitivanjima sa navedenim tijelima radi izlaska na evropsko tržište
  • Učešće u pripremi standarda za građevinske proizvode, baziranih na evropskim standardima
  • Stalno unapređivanje usvojenog i implementiranog sistema kvaliteta

 

Tijelo za certificiranje je poslove ispitivanja u okviru postupka certificiranja podugovorilo sa Laboratorijom Instituta GIT koja je  akreditovana i čije su operativne procedure urađene prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025. Svaku odluku o certificiranju donosi bar jedna  osoba koja nije direktno učestvovala u vrednovanju, a koju imenuje direktor Instituta GIT. Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda  Instituta GIT svoje usluge stavlja na raspolaganje svim podnosiocima zahtjeva čije djelatnosti spadaju u njegov djelokrug certificiranja.

RUKOVODILAC TIJELA ZA CERTIFICIRANJE I MENADŽER TIJELA ZA CERTIFICIRANJE

dr.sci. Amir Džananović, dipl.inž.građ.

Tel: 035 258 083;
fax: 035 258 089;
amir.dz@institut-git.ba
OSOBE OVLAŠTENE ZA VREDNOVANJE  REZULTATA ISPITIVANJA

Nedžad Imamović, dipl.inž.arh.
nedzad.i@institut-git.ba

Marko Tokić, dipl.inž.građ.
marko.t@institut-git.ba
 

Obrazci


OBR 7.1-01

Aplikacija za certificiranje proizvoda

OBR 7.13-01

Prigovor na uslugu


OBR 7.1-04

Izjava o pravima i obavezama podnosioca
zahtjeva za certificiranje proizvoda

OBR 7.13-03

Povrat informacija od kupca

 

Procedure


OP 7.1-01

Postupak certificiranja

OP 7.11-01

Postupak održavanja, opoziva, suspenzije i
nadzora nad certifikatom o usklađenosti

OP 7.13-01

Procedura za prigovor i žalbe

OP 7.9-01

Procedura za početni i redovni pregled
tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje
 

Akreditacija

BAS EN ISO/IEC 17065:2014

Akreditacija kojom se potvrđuje da ispunjavamo zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17065:2014 u pogledu osposobljenosti za obavljanje certificiranja proizvoda u području građevinarstva.

Za sve informacije iz Registara važećih certifikata
Tijela za Certificiranje kontaktirajte:


dr.sci. Amir Džananović, dipl.inž.građ.

Tel: 035 258 083;
fax: 035 258 089;
amir.dz@institut-git.ba
Kliknite za detaljno područje akreditacije Tijela za certificiranje

dr.sci. Amir Džananović, dipl.inž.građ.

Tel: 035 258 083;
fax: 035 258 089;
amir.dz@institut-git.ba